Jezikovna kompetenca jezika C2

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Študenti nadgradijo jezikovno znanje s posebnim poudarkom na razumevanju govora in različnih govornih situacij.
• Izpopolnijo poznavanje temeljnih slovničnih struktur v danem jeziku.
• Poglobljeno se seznanijo z jezikovnimi registri v različnih sporazumevalnih situacijah.
• Razvijajo sposobnosti jezikovnega predvidevanja.

Vsebina

Študenti nadgrajujejo jezikovno znanje. Poseben poudarek velja govornim spretnostim, razumevanju govora, vrstam sporazumevalnih situacij in razumevanju njihovih diskurzivih značilnosti. Seznanijo se tudi z vlogo in pomenom jezikovnega konteksta za uspešno sporočanje in se urijo v sposobnostih jezikovnega predvidevanja. 
Poleg tega študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur danega jezika. Spoznavajo in utrjujejo posebnosti posameznih slovničnih struktur in kategorij z analizo njihovega pojavljanja v diskurzu, tudi s kontrastivnega stališča, ter iščejo prevodne rešitve.

Temeljna literatura

Za ustrezno literaturo glej posamezne jezike na prvostopenjskem študiju.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni nastop.