Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II: jezik C1

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Usvajanje, poglabljanje in širjenje osnovnih znanj na področju konferenčnega tolmačenja. 
• Urjenje spomina za potrebe konferenčnega tolmačenja.
• Urjenje sposobnosti povzemanja in sinteze.
• Razvijanje pristopov k usvajanju in poglabljanju besedišča, vezanega na specifična področja znanja.
• Poglabljanje jezikovnega znanja tako v maternem (slovenskem) kot v tujem (angleškem / nemškem / francoskem / italijanskem / španskem) jeziku. 
• Širjenje in poglabljanje enciklopedičnega védenja ter medkulturnega zavedanja. 
• Izpopopolnjevanje slušnega razumevanja ter govornega izražanja v različnih govornih položajih in ob uzaveščanju večplastnosti jezika in sloga.
• Urjenje v nastopanju.
• Usposabljanje za konsekutivno tolmačenje na strokovnih in političnih srečanjih in konferencah ter za ustrezno nastopanje v javnosti.

Vsebina

Osnovna znanja iz konsekutivnega tolmačenja. Spominske vaje. Povzemanje (slo –slo, nato iz tujega jezika v materni jezik). Urjenje sposobnosti sinteze. Vaje nastopanja s predstavitvijo govorov na določeno temo. Uvod v zapisovanje. Konsekutivno tolmačenje s stopnjevanjem trajanja besedil in izpopolnjevanjem za nastopanje v javnosti.

Temeljna literatura

• Falbo,C.,Russo,M. in Straniero Sergio, F (ur.). (1999).Interpretazione simultanea e consecutiva. Ulrico Hoepli Editore: Milano,202-206.
• Gran,L.&Riccardi,A. (ed.). (1997).Nuovi orientamenti negli studi sull‘interpretazione.Padova:Cooperativa Libraria Editrice Universita‘ di Padova
• Markič,J.(1998). Konferenčno tolmačenje.Jezik za danes in jutri.Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje, 322 – 327.
• Matyssek,H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher.Heilderberg:Julius Groos Verlag.
• Popović,M.(1999). Kako se tolmač pripravlja na svoje delo.Ljubljana:Uporabno jezikoslovje 7-8,170-178.
• Rozan, J.F. (1959). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve:Georg.
• Snelling, D. C. (2000). Upon the genesis of translator and interpreters. The Linguist 39/2, 34 – 36.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni izpit.