Korpusi in lokalizacija I

Nosilka in izvajalka: Špela Vintar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
2. Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz

Vsebina

• Poudarek je na računalniško podprtem iskanju terminoloških virov in pomagal ter na spoznavanju orodij za shranjevanje terminologije (gradnjo terminoloških baz). Predmet vključuje tudi podrobno ukvarjanje s korpusi, gradnjo korpusov za prevajalske namene in napredne metode izrabe korpusov. V drugem delu predmeta se posvetimo lokalizacijskemu prevajanju.

• Teme:
• Pregled jezikovnih in prevajalskih tehnologij
• Terminološke baze in viri na internetu
• Uvod v korpusno jezikoslovje
• Korpusi na internetu I
• Vaje iz uporabe korpusov Evrokorpus, TRANS, Spook itd.
• Regularni izrazi
• Kako nastane vzporedni korpus
• Standardi za zapis korpusov
• XML, XSLT
• Korpusna orodja: WordSmith in drugi konkordančniki
• Poravnava vzporednih besedil s programom ATRIL DejaVu 
• Iskanje po vzporednih besedilih z orodjem ParaConc
• Podatkovne baze: MS Access
• Terminološki programi: TRADOS MultiTerm
• Računalniška terminologija in lokalizacija
• Metode za avtomatsko iskanje terminologije v korpusih 

Temeljna literatura

1. Vintar, Š. (ur.), 2010: Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
2. Beeby, A. in dr., 2009: Corpus Use and Translating. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
3. Ibekwe-SanJuan, F. in dr. (ur.) 2007: Application-Driven Terminology Engineering. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
4. Melamed, I. D., 2001: Empirical Methods for Exploiting Parallel Texts. Massachussets: MIT Press.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

a) Vpis v prvi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Tolmačenje (slovenščina-nemščina-angleščina/francoščina).
b) Sodelovanje pri projektu ter redno obiskovanje seminarskih vaj.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje načel gradnje terminološke baze za prevajalske namene, razumevanje načel gradnje korpusa strokovnega jezika za terminografske namene. Razumevanje načel lokalizacijskega prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
Zaključni projekt, seminarska naloga, pisni izdelek.