Korpusi in lokalizacija II (ANG-SLO)

Nosilka in izvajalka: Špela Vintar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Predmet podaja praktična znanja s področja prevajanja računalniških programov in spletnih strani.

Vsebina

Uvod v lokalizacijo. Lokalizacija, globalizacija, slovenjenje. Pregled terminoloških virov s področja računalništva. Spletne strani, HTML, spletni formularji, spletno programiranje. Prevajanje spletišč. Program TRADOS TagEditor. Program Alchemy Catalyst. Projekt prevajanja računalniškega programa za realnega naročnika (skupinsko delo v 2. semestru).

Temeljna literatura

Bert Esselink: A Practical Guide to Software Localization. AmsterdamPhiladelphia: John Benjamins 2000.
Yves Savourel: XML Internationalization and Localization. Indianapolis: Sams Publishing, 2001.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina).. Zaželena je visoka stopnja računalniške pismenosti. Za pristop k izpitu je obvezna udeležba pri projektu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje potrebnih računalniških orodij in metod za prevajanje spletišč in programov. Poznavanje terminoloških virov in projektnega vodenja, potrebnega za učinkovito lokalizacijo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Kolokvij, projektno delo, izpit.