Leksikologija

Nosilec in izvajalec: Primož Jurko

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Študentje se seznanijo z osnovno problematiko besedja in sinhronega besedoslovja. Poudarek je na kompetenci reševanja pogostih praktičnih problemov, zlasti tistih prevajalske narave. Analiza in primerjava tradicionalnih pristopov k tematiki in sodobnega, elektronsko-korpusno podprtega dela z leksiko pri prevajanju, tako, da študentje lahko tudi sami ugotavljajo razločke. Posebej se uzavešča dejstvo o delni prevodni ustreznosti ter velik pomen leksikologije za praktične prevajalske potrebe. 
Razvijanje sposobnosti prepoznavanja in obravnavanja leksikalnih problemov.
Izoblikovanje različnih pristopov sestavljanja, optimalne (upo)rabe in sistematskega in realnega vrednotenja raznovrstnih slovarjev.
Razvijanje sposobnosti razlikovanja med izrazjem s specifično referenco in ostalim (splošnim) izrazjem.

Vsebina

Obravnavane vsebine: Osnovne lastnosti besedišča. Heterogenost leksikalnega pomena in druge pomenske lastnosti leksikalnih enot. Slovnični in leksikalni pomen. Paradigmatični odnosi v leksiki. Semantična polja. Pisano in govorjeno besedišče. Vloga sobesedila. Krajši uvod v besedotvorje z angleškimi zgledi. Prikaz osnov slovensko-angleške protistavne analize besedja.

Temeljna literatura

Carter, R.A. 1998. Vocabulary. 2. izd. London: Routledge.
Gabrovšek, D. 2005. Words Galore. Aspects of General and Slovenian-English Contrastive Lexicology. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Jackson, H. Zé Amvela, E. 2007. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology. London: Continuum.
McArthur, T., ur. 1992/1996. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press.
McCarthy, M.J. 1990. Vocabulary. Oxford: Oxford University Pres

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:Poznavanje osnovnih lastnosti besedišča naravnega jezika s poudarkom na sintagmatskih in paradigmatskih pomenskih odnosih. Razumevanje bistvenih zakonitosti in heterogenosti besedišča in pomenskih odnosov.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končni izpit po zaključenih predavanjih.