Medkulturnost slovenskega prostora - predavanja

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in slovenska kultura v medkulturnem prostoru srednje Evrope.
- Sposobnost razumevanja vloge književnih besedil v slovenski družbi.
- Sposobnost razumevanja funkcije književnih besedil v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika.
- Sposobnost razumevanja funkcije prevodnih besedil v razvoju slovenskega jezika, tako na področju književnosti kot tudi posameznih strok (npr. razvoj slovenske terminologije).
- Sposobnost prepoznavanja razlik in podobnosti med slovenskim in evropskimi družbenimi sistemi.
- Sposobnost razumevanja značilnosti moderne slovenske družbe od političnega sistema prek šolskega sistema, zdravstva, sociale in drugih področij javnega življenja.
- Sposobnost razumevanja pluralnosti slovenskega kulturnega prostora prek spoznavanja zgodovinskih slovenskih dežel.
- Sposobnost spoštljivega in pozitivnega vrednotenja kulturne raznolikosti.

Vsebina

Predmet Medkulturnost slovenskega prostora je sestavljen iz predavanj in seminarja.
Pri predavanjih sta obravnavana dva sklopa:
- slovenska kulturna zgodovina ter družbeni, (geo)politični in gospodarski razvoj na Slovenskem nekoč in danes v luči medkulturnosti (predavanje in seminar) in
- slovenski jezik in književnost v medkulturnem položaju (predavanje).

Podrobneje bodo obravnavane naslednje teme:
- izbrana poglavja iz slovenske kulturne zgodovine, najpomembnejše prelomnice v slovenski zgodovini ter vpliv na nadaljnji razvoj v medkulturni perspektivi;
- historična in sodobna regionalna razdelitev slovenskega prostora ter regionalni razvoj.
- položaj manjšin v Sloveniji ter položaj slovenske manjšine v sosednjih državah; migracijska politika in integracija v slovensko družbo (v evropski primerjavi in širši družbeni perspektivi)
- slovenski medijski prostor nekoč in danes ter vpliv novih medijev na razvoj družbe, kulture, znanosti;
- kulturne ustanove, kulturna politika, institucionalna in neinstitucionalna kultura ter
- slovenski politični, pravni in izobraževalni sistem, zdravstveno in socialno varstvo, gospodarski razvoj;
- zgodovina slovenskega jezika v prevodih;
- funkcija prevoda v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika in razvoju slovenske literature, ključni prevodni teksti s tega vidika od 10. stoletja dalje;
- vloga prevoda pri promociji slovenske književne in širše kulturne produkcije nekoč in danes

ter
- funkcija prevoda pri vzpostavljanju norme slovenskega knjižnega jezika.

Pri seminarju študenti pripravijo krajšo seminarsko nalogo ter se udeležijo nekaterih vodenih ogledov (kulturne znamenitosti Ljubljane, NUK, gledališka predstava itd.)

Temeljna literatura

- Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1976 (in poznejše izdaje), str. 7–214 (do vključno realizma).
- Toporišič, Jože: Slovenski knjižni jezik I, 1965, str. 52–59; Slovenski knjižni jezik II, 1966, str. 7–82; Slovenski knjižni jezik III, 1967, str. 7–40; Slovenski knjižni jezik IV, str. 7–33.
- Ahačič, Kozma: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, 2007, str. 15–68, 257–282, 319–355.
- Breznik, Anton: Jezikoslovne razprave. Ljubljana: Slovenska matica 1982, str. 27–54.
- Pokorn K. Nike in Urša Vogrinc Javoršek (ur.): Vta Slouenski jesig preobernen: vloga prevoda v razvoju slovenskega jezika in književnosti (katalog z razstave). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007.
- Pogorelec, Breda: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, Založba FF 2011 (izbrana poglavja).
- Prunk, Janko: Kratka zgodovina Slovenije. Ljubljana Grad 2008.
- Štih, Peter; Vasko Simoniti in Peter Vodopivec: Slovenska zgodovina: družba – politika – kultura. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Sistory, 2008; dostopno na http://www.dlib.si/details/URN... (dostop 20. 3. 2018)
- Žigon, Tanja, Karin Almasy in Andrej Lovšin: Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju. Kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki. Ljubljana: Znanstvena založba FF 2017.
- Štih, Peter in Bojan Balkovec (ur.): Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: ZZDS 2010 (izbrana poglavja).
- Stanovnik, Majda, Slovenski literarni prevod 1550–2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU 2005 (izbrana poglavja)
- Kos, Janko: Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica 1996.
- Spletni viri slovenskih političnih, pravnih, zdravstvenih, socialnih, šolskih in gospodarskih institucij. / Internet resources on Slovene political, legal, healthcare, social, educational, and business institutions.
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Material prepared by the teacher.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 4 besedila, navedena v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading, students have to select at least four works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen iz predavanj (80 %) in opravljenega seminarja (20 %).
Obe oceni morata biti pozitivni.

Ocenjevalna lestvica: 6–10 pozitivno, 5 negativno, ob upoštevanju Statuta Univerze v Ljubljani in izpitnega režima Filozofske fakultete v Ljubljani