Nemška fonetika za prevajalce in tolmače

Nosilka in izvajalka: Ada Gruntar Jermol

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za nemški jezik in kontrastivno obravnavo tujega in maternega jezika;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov v tujem in primerjalno tudi v maternem jeziku;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti v tujem in maternem jeziku;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika kot osnove za praktično prevajalsko delo in kontrastivno obravnavo v maternem jeziku;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku;
7. kompetence iz nemške fonetike/ fonologije;
8. sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije;
9. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh sklopov:
a) Nemška slovnica 1
b) Nemška fonetika za prevajalce in tolmače
c) Nemški jezik in prevajanje 1

a) Nemška slovnica 1:
Ponovitev in poglobitev slovničnih struktur, ki jih študenti že poznajo (npr. sklanjatev in stopnjevanje pridevnika in samostalnika, zaimki, (ne)ločljivi in nepravilni glagoli ...) ter predstavitev nekaterih novih slovničnih poglavij.

Opozoriti študente na posebnosti določenih nemških struktur , pri tem pa še posebej izpostaviti razlike med obema jezikoma. Sposobnost razumevanja in primerjanja nemških in slovenskih slovničnih struktur. Razvijati sposobnost pravilne rabe slovničnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v nemškem jeziku, kot tudi pri prevajanju v slovenščino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjati na slovnične prvine v maternem jeziku in še posebej izpostaviti razlike med obema jezikoma.

b) Nemška fonetika za prevajalce in tolmače:
Seznaniti študente s segmentalnimi in prozodičnimi pojavi nemške knjižne izreke; opozoriti na značilne napake govorcev nemščine s slovenščino kot maternim jezikom (fonetične interference). Odpraviti obstoječe napake v izgovarjavi. Poseben poudarek je na fonetičnih in retoričnih prvinah, ki so pomembne pri tolmačenju slovenskih besedil v nemščino.

c) Nemški jezik in prevajanje 1:
Utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika. Razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih in slišanih besedilih. Širjenje in produktivno uporabljanje nemškega besednega zaklada. Poleg tega bodo pri jezikovnih vajah študenti utrjevali tudi nekaj struktur, omenjenih pri predavanjih iz slovnice (glej Nemška slovnica 1).

Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za čim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v nemščini in slovenščini, ter pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku ter prevajanje.

Temeljna literatura

- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2001): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
- Ferbežar, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.
- Hirschfeld, Ursula/Reinke, Kerstin (1998): Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs für Deutschlernende. Langenscheidt.
- Frey, Evelyn (1995): Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch. Max Hueber Verlag.
- Stock, Eberhard/Hirschfeld, Ursula (1996): Phonothek. DaF. Arbeitsbuch. Langenscheidt.
- Stock, Eberhard/Hirschfeld, Ursula (1996): Phonothek. DaF. Lehrerhandreichungen. Phonetische und didatktische Einführung. Langenscheidt.
- Kuster, Helena: Phonetik des Deutschen (Phonetische Grundlagen). Skripta, pripravljena za namene poučevanja v okviru Medjezikovnega posredovanja na Oddelku za prevajalstvo.
- Izročki, ki jih pripravi učitelj, s poudarkom na urjenju kompetenc za namene tolmačenja in prevajanja.
- Nemške jezikovne vaje: materiali, ki jih pripravi učitelj. German Language Practice: Material prepared by the teacher.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih sklopov. Ocene iz posameznih sklopov so:

- Nemška fonetika za prevajalce in tolmače: izpit (40 % skupne ocene);
- Nemški jezik in prevajanje 1 : medsemestrsko delo (40 %) in izpit (60 %) – skupaj 40 % končne ocene.
- Nemška slovnica 1: izpit (skupaj 20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.