Nemška družba in kultura I

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in sposobnost zaznavanja tuje in lastne kulture in identitete.
- Razumevanje in spoznavanje različnih aspektov Nemčije, Avstrije, Švice ter uzaveščanje nemškega kulturnega prostora prek spoznavanja nemške zgodovine.
- Uzaveščanje razlik in podobnosti s slovenskim družbenim sistemom.
- Prepoznavanje kanoniziranih avtorjev v zgodovini književnosti nemškega jezikovnega področja.
- Poznavanje literarnih tokov in dogajanja v posamezni nemško govoreči deželi in v Sloveniji: medkulturne vzporednice.
- Razumevanje in samostojno razmišljanje o književnosti, spodbujanje študentov, da berejo dela v izvirniku.
- Pridobivanje sposobnosti kritične presoje.
- Razumevanje prepletanja družbe, kulture in literature v nemško govorečem prostoru.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

a) Nemška družba in kultura 1
b) Nemška literatura 1

Nemška družba in kultura:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
- Izbrana poglavja iz politične in družbene sedanjosti v Nemčiji, Avstriji in Švici: geografija (mesta, pokrajine, znamenitosti), umetnost, vloga medijev, verstva, manjšine, politični in pravni sistem, gospodarstvo itd.
- zgodovinski pregled (od Svetega rimskega cesarstva do združitve Nemčije in nastanka Nemškega cesarstva 1871) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.

Nemška literatura:
- Začetki nemškega slovstva.
- Spoznavanje temeljnih srednjeveških epov in mitov
- Navezave srednjeveških del v nemškem jeziku na slovenski prostor.
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: barok, razsvetljenstvo, viharništvo, klasika, romantika.

Temeljna literatura

- Schayan, Janer.; Giehle, Sabine (ur.): Tatsachen über Deutschland. Frankfurt am Main: Societäs Verlag 2010 (dostopno tudi na spletu: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/)
- Luscher, Renate: Landeskunde Deutschland 2012. Von der Wende bis heute. München: Verlag für Deutsch 2012.
- Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München: DTV 2008.
- Fischer, Julia; Schwach, Sabine; Tomaschek, Beatrix (ur.): Österreich. Zahlen, Fakten, Daten. Wien: Statistik Austria 2011 (dostopno tudi na spletu: http://www.statistik.at/web_de/services/oesterreich_zahlen_daten_fakten/index.html).
- Camartin, Iso: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Schweiz. München: Beck 2008 (izbrana poglavja/selected chapters).
- Bemmerlein, Georg: Deutschland im 19. Jahrhundert. Stuttgart 2009.
- Werner, Johannes; Wagner, Karlheinz: Imperialismus und Erster Weltkrieg. Freising 2009.
- Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag 2008 .
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Material prepared by the teacher.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

- Nemška družba in kultura 1: izpit (50 % končne ocene).
- Nemška literatura 1: izpit in prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.