Nemška slovnica 2

Nosilka in izvajalka: Ada Gruntar Jermol

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za nemški jezik in kontrastivno obravnavo tujega in maternega jezika;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov v tujem in primerjalno tudi maternim jezikom;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti v tujem in maternem jeziku;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika kot osnove za praktično prevajalsko delo in kontrastivno obravnavo z maternim jezikom;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku.

Vsebina

Nemška slovnica 2:
Študentje se podrobneje seznanijo z besedno vrsto »glagol«. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagol, kot npr. osebne vs. neosebne glagolske oblike, glagolski čas, način, naklon in vid. Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v nemščini in slovenščini in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino. Predavanja dopolnjujejo slovnične vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Temeljna literatura

- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2001): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
- Ferbežar, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.
Predhodni vpis v predmet Nemščina za prevajalce I.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.