Nemški jezik III

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za nemški jezik v primerjavi z maternim jezikom;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov tako v tujem kot maternem jeziku;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti tujega in maternega jezika;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika in kontrastivnega pristopa k maternemu jeziku kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku;
7. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:
a) Nemška slovnica 3
b) Nemške jezikovne vaje 2

a) Nemška slovnica 3
Študenti se bodo seznanili s sintakso nemškega jezika. Osredotočili se bodo na delitev povedi po različnih parametrih (Satz: Satztyp, Satzform, Satzart), vrstni red v nemški povedi (Vorfeld, Nachfeld, Rahmenkonstruktion, Ausrahmung) in pregled odvisnikov v nemščini. 
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijaju ustreznih prevodnih strategij.

b) Nemške jezikovne vaje 2:
- utrjevanje slovničnih struktur v sklopu različnih besedil;
- najpogostejše napake pri učenju jezika;
- različne teme iz raznih virov in avtentična besedila;  
- utrjevanje zgoraj navedenih slovničnih struktur (glej Nemška slovnica 3) v različnih besedilih.
Poudarek je na razširjanju jezikovnih kompetenc, in sicer ustnega in pisnega izražanja, slušnega razumevanja ter na širjenju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij itn.

Temeljna literatura

- Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut.
- Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.
- Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.
- Nemške jezikovne vaje: materiali, ki ji pripravi učitelj. /  German Language Practice:  Material prepared by the teacher.
- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
- Ferbežar, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Pogoj za opravljanje obveznosti so predhodno opravljene vse obveznosti (izpiti) pri predmetih Nemški jezik I in II.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Nemške jezikovne vaje: medsemestrsko delo (40%) in izpit (60%) – 80 % končne ocene
Nemška slovnica 3: kolokvij (20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.