Nemški jezik IV

Nosilka in izvajalka: Ada Gruntar Jermol

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za nemški jezik v primerjavi z maternim jezikom;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov tako v tujem kot maternem jeziku;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti tujega in maternega jezika;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika in kontrastivnega pristopa k maternemu jeziku kot osnova za praktično prevajalsko delo;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku;

Vsebina

Nemška slovnica 4:

Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:

a) Nemška slovnica 4 – predavanja
b) Nemške slovnične vaje

Poglavja s področja nemške sintakse (podrobnejša obravnava stavčnih členov, stavčna analiza) in izbrana poglavja nemške morfologije (zaimek es, raba člena ipd.). Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.
Predavanja dopolnjujejo slovnične vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur in deloma tudi nekatera zahtevnejša morfološka poglavja.

Temeljna literatura

- Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut.

- Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.

- Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.

- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

- Ferbežar, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Nemški jezik III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Kolokviji med semestrom (40%) in izpit (60%).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.