Opisno prevodoslovje

Nosilka in izvajalka: Nike Kocijančič Pokorn

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti zasnovanja opisnoprevodoslovne študije; 
2. Kompetence pri teoretičnem opisu prevodov in prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
3. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja prepletenosti empiričnih raziskav s teoretičnimi prevodoslovnimi premisami;
4. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih besedil v zgodovini opisnega prevodoslovja;
5. Razvijanje sposobnosti kritičnega branja temeljnih opisnoprevodoslovnih besedil.

Vsebina

Slušateljice in slušatelji se seznanijo s smermi v opisnem prevodoslovju, ki se osredotočajo na rezultat prevajanja, na proces prevajanja in na vlogo prevodov; spoznajo način preučevanja prevodnih norm, pomembnost vpliva prevodnih norm na prevod ter mikro in makro značilnosti prevoda. Seznanijo se z različnimi načini izbire korpusa za analizo in s temeljnimi sestavinami vsake empirične raziskave. Prek obravnave in analize zgledov spoznajo različne temeljne začetne norme oz. prevajalske strategije, subjektivne in družbene vplive na prevajanje in rezultat prevajanja, prevajalsko etiko in manipulacijo besedil, vlogo in status prevajanja in prevodov v družbi ter osnovne kognitivne procese pri prevajanju.

Temeljna literatura

Strokovni članki, ki jih predavateljica posreduje na predavanjih.
Hermans, T. 1991. Translational Norms and Correct Translations. V: Translation Studies: The State of the Art. Uredila Kitty van Leuven-Zwart in Ton Naaijkens. Amsterdam: Rodopi.
Lambert, Jose in Van Gorp, H. 1985. 2. izd. On Describing Translations. V: The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. Uredil T. Hermans. London, Sydney: Croom Helm.
Toury, Gideon. 1985. A Rationale for Descriptive Translation Studies. V: The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. Uredil T. Hermans. London, Sydney: Croom Helm.
Toury, Gideon. 1991. Experimentation in Translation Studies: Achievements, Prospects and Some Pitfalls. V: Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Uredila Sonja Tirkkonen-Kondit. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Toury, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamin.
van Doorslaer, Luc. 1995. Quantitative and Qualitative Aspects of Corpus Selection in Translation Studies. Target 7,2: 245-260.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o različnih smereh in raziskavah v opisnem prevodoslovju. 
Razumevanje temeljnih izhodišč opisnega prevodoslovja; razumevanje osnovnih postopkov opisnega prevodoslovja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Seminar in ustni izpit.