Pismenost za informacijsko družbo

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. sposobnosti določitve elementov in vrednot, specifičnih za določeno kulturo; 2. sposobnost primerjanja in kontrastiranja kulturnih elementov in kulturnospecifičnih načinov tvorjenja besedil; 3. sposobnost razpoznavanja pravil, ki določajo primerno interakcijo določeni skupnosti; 4. sposobnost učinkovite in hitre uporabe orodij za pisanje besedil, oblikovanje in iskanje dokumentov; 5. sposobnost določitve potreb po informacijah in dokumentaciji; 6. sposobnost pridobivanja relevantnih informacij za določeno nalogo; sposobnost učinkovite uporabe jezikovnih virov in orodij, od nestrukturiranih besedilnih do strukturiranih slovarskih

Vsebina

Predmet se deli na dva sklopa:

a) uvod v medjezikovno posredovanje c) pismenost za informacijsko družbo

Uvod v medjezikovno posredovanje: Pojem kulture in medkulturnega prenosa (kulturnospecifični elementi). Medjezikovno posredovanje nekoč in v sodobni družbi. Medjezikovni posrednik kot posrednik med izvirnim avtorjem/besedilom in ciljnim naslovnikom. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na prevajalske odločitve. Udeleženci v postopku medjezikovnega posredovanja. Osnovni tipi medjezikovnega posredovanja in prevajanja: leposlovno prevajanje, znanstveno in tehnično (neleposlovno) prevajanje, tolmačenje, multimedijsko prevajanje. Norme, strategije in postopki. Potrebna znanja (jezikovna in nejezikovna) in zmožnosti. Pripomočki za medjezikovno posredovanje.

Pismenost za informacijsko družbo:  Operacijski sistemi. Varnost podatkov. Oblikovanje besedil. Delo s preglednicami in grafi. Izdelava predstavitve. Iskanje informacij po internetu. Uporaba digitalnih knjižnic in bibliografskih baz. Citiranje in upravljanje bibliografskih referenc. Uporaba jezikovnih virov in orodij. Jezikovne tehnologije za slovenščino. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni priročnik. Osnove korpusne analize. Obdelava in interpretacija jezikovnih podatkov.

Temeljna literatura

1. Moule, Jean (2012). Cultural Competence: A primer for educators. Wadsworth/Cengage, Belmont, California: Wadsworth Publishing. 2. Deardorff, Darla K. (ur.) (2009). The SAGE Handbook of intercultural competence. Los Angeles, Calif. [u.a.] ; Sage Publishing 2009. 3. Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. London: Routledge. 4. Katan, D. (2004). Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester (UK), Northampton (MA): St. Jerome Publishing. 5. Nord, C. (2007). Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St Jerome. 6. Zatsche, J. (2008). The Translator’s Tool Box. A Computer Primer for Translators. Winchester Bay. 7. Kostrevc, L. (2006). Računalništvo in informatika. Ljubljana: Pasadena.  8. Kostrevc, L. (2006): Hitri vodnik po internetu in Googlu. Ljubljana: Pasadena.Baloh, Peter in Vrečar, Peter. Ob praktičnih primerih skozi MS Office 2013. Ljubljana: Pasadena. 9. Šuler, Aleš. Spoznajmo internet. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2012.  10. Gorjanc, Vojko in Fišer, Darja. Korpusna analiza. Učbenik. ZZFF, 2013. 11. Gorjanc, Vojko. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. 12. Weisser, Martin. Practical corpus linguistics. An introductio to corpus-based language analysis. Wiley Blackwell, 2016.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Ocene pri obeh sklopih so:

- Uvod v medjezikovno posredovanje: izpit (40 % končne ocene) - Pismenost za informacijsko družbo: izpit (60 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.