Podnaslavljanje I: dokumentarnih in govornih oddaj

Nosilka in izvajalka: Silvana Orel Kos

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
2. Razvijanje sposobnosti oblikovanja podnaslovnega besedila v odvisnosti od dialoga, slike in ritma dogajanja.
3. Razvijanje sposobnosti zgoščevanja besedila in obvladovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbire pri zgoščevanju.
4. Razvijanje sposobnosti prevajanja v jeziku, ki po zvrstnostni opredelitvi povezuje značilnosti pisanega in govorjenega jezika.
5. Razvijanje obvladanja tehničnega postopka podnaslavljanja, vključno z uporabo specialnih računalniških programov in specifične opreme za podnaslavljanje.
6. Razvijanje sposobnosti razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo podnapisov.
7. Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne podnaslavljalske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.

Vsebina

Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih dokumentarnih žanrov, informativnih, notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih oddaj z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo. 
Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; značilnosti govorjenjega jezika; značilnosti pripravljenega in nepripravljenega govornega nastopa; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst – prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; primerjava podnaslavljanja dokumentarnih in igranih oddaj; prevajanje po danih časovnih kodah; kombinacija podnaslovitve in branega komentarja; dodatno grafično opremljanje dokumentarnih oddaj.

Temeljna literatura

1. Ivarsson, Jan, in Mary Carroll (1998) Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
2. Gambier, Yves, ur. (1998) Translating for the media. Turku: 
      Painosalama OY. 
3. Kovačič, Irena (1990) Subtitling and contemporary linguistic 
      theories. V: Jovanović, Miodrag, ur.: Translation, a Creative 
      Profession. Beograd: Prevodilac. 407-417. 
4. Kovačič, Irena (1996) Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena. Bologna:  CLUEB. 297-305. 
5. Kovačič, Irena (1998) Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome. 75-82. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Obvladanje podnaslavljalskega postopka in podnaslavljalskih strategij.
Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na podnaslavljalske odločitve.
Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo in recepcijo podnapisov.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena je sestavljena iz
- medletnega ocenjevanja podnaslovitev in analiz (40 % ocene);
- končnega izpita – podnaslovitve 10-minutnega odlomka s komentarjem (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.