Podnaslavljanje II (ANG-SLO)

Nosilka in izvajalka: Silvana Orel Kos

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
2. Razvijanje sposobnosti oblikovanja podnaslovnega besedila v odvisnosti od dialoga, slike in ritma dogajanja.
3. Razvijanje sposobnosti zgoščevanja besedila in obvladovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbire pri zgoščevanju.
4. Razvijanje sposobnosti prevajanja v jeziku, ki po zvrstnostni opredelitvi povezuje značilnosti pisanega in govorjenega jezika.
5. Razvijanje obvladanja tehničnega postopka podnaslavljanja, vključno z uporabo specialnih računalniških programov in specifične opreme za podnaslavljanje.
6. Razvijanje sposobnosti razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo podnapisov.
7. Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne podnaslavljalske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.

Vsebina

Delo poteka v obliki samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo. Obravnavane teme: 
I. del: podnaslavljanje po literarni predlogi; podnaslavljanje neangleških filmov in oddaj preko angleščine kot vmesnega jezika; podnaslavljanje brez dialog liste; podnaslavljanje filmov z zahtevnim ritmom; prevajanje zahtevnejših dokumentarnih in govornih oddaj; 
II. del: podnaslavljanje nemških/ francoskih/ italijanskih filmov ali oddaj; podnaslavljanje slovenskih filmov in oddaj v nemščini/ francoščini/ italijanščini; priprava podpornega gradiva ob podnaslovitvi slovenskih filmov in oddaj v tujem jeziku; nadnaslavljanje oper in drugih gledališkoglasbenih del; podnaslavljanje za gluhe; videoopis za slepe.

Temeljna literatura

1. Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
2. Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY. 
3. Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna:  CLUEB, str. 297-305. 
4. Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome, str. 75-82. 
5. Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language        
6. Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4).
7. Cintas, Jorge Díaz (ur.) 2009. Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang.
New trends in audiovisual translation. Bristol (UK) ; Buffalo (USA): Multilingual Matters.
8. Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang. 

Gradiva:
1. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Angleščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
2. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Nemščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
3. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Francoščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
4. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Italijanščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja in opravljena izpita iz Podnaslavljanja I ter prevajalskega modula I – Podnaslavljanje filmov in igranih oddaj/ Podnaslavljanje dokumentarnih in dogovrnih oddaj.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Obvladanje podnaslavljalskega postopka in podnaslavljalskih strategij.                                    
Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na podnaslavljalske odločitve. Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo in recepcijo podnapisov.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena je sestavljena iz
- medletnega ocenjevanja podnaslovitev in analiz (40 % ocene);
- končnega izpita – podnaslovitve 2 10-minutnih odlomkov (an/ne/fr/it-sl; sl-an/ne/fr/it) s komentarjem (60 % ocene).