Poklicni vidiki prevajanja

Nosilka in izvajalka: Špela Vintar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• zavedanje družbene vloge prevajalca;
• odzivnost na zahteve trga in specifičnih delodajalcev;
• sposobnost pravilnega odzivanja in ravnanja s (potencialnimi) naročniki;
• sposobnost izražanja potreb, ciljev in zahtev tako naročnikov kot prejemnikov prevodov;
• sposobnost predstavitve svoje ponudbe in strokovnih prednosti;
• sposobnost spoštovanja terminov, standardov kvalitete in skupinske organizacije dela;  
• poznavanje norm in standardov, značilnih za prevodno dejavnost;
• spoštovanje profesionalne etike; 
• sposobnost vodenja prevajalskih projektov

Vsebina

Spoznavanje družbene vloge prevajalca in prevodne dejavnosti ter  vloge prevajalca glede na različna prevajalska okolja. Vedenja o načinih izražanja ciljev in zahtev do naročnikov in prejemnikov prevodov, oblikovanju prevajalske ponudbe na prevajalskem trgu z zavedanjem spoštovanja parametrov, ki vplivajo na zagotavljanje adekvatnih prevodov.
Študenti spoznajo tudi značilnosti vodenja prevajalskih projektov in se seznanijo z osnovami tovrstnih znanj in orodij. Vodja projektov mora biti usposobljen za časovno, finančno, kadrovsko, tehnično in upravno načrtovanje projektov, učinkovito upravljanje jezikovnih virov (pomnilnikov prevodov, terminoloških baz), komunikacijo z naročnikom in izvajalci projekta, pri prevajalskih projektih pa vodja navadno upravlja in/ali izvaja tudi faze revizije, verifikacije in nadzora kakovosti. Predstavljena so najpomembnejša orodja za vodenje prevajalskih projektov (SDL Trados Synergy, MS Project), načrtovana pa so tudi gostovanja prevajalcev iz prakse.

Temeljna literatura

1. Roger Chriss (2007) Translation as a Profession. Samozaložba.
2. eCoLoTrain – spletni učbenik [http://ecolotrain.uni-saarland.de/index.php?id=1924&L=1]
3. Matis, N. (2011) Translation Project Management. Dostopno na spletu v angleščini in francoščini: [http://www.translation-project-management.com/index.html]
4. Rico-Perez, Celia (2002): Translation and Project Mangement. In: Translation Journal, Vol. 6, No. 4, October 2002. Dostopno na spletu: [http://www.accurapid.com/journal/22project.htm]
5. VINTAR, Špela in FIŠER, Darja. Uvajanje prevajalskega namizja Trados v delovno okolje prevajalske agencije. Mostovi (Ljublj.), 2005, letn. 39, št. 1, str. 59-70.
6. VINTAR, Špela. Real-world projects in localization training. V: DIMITRIU, Rodica (ur.), FREIGANG, Karl-Heinz (ur.). Translation technology in translation classes, (Colecţia Academica, Seria Traductologie, 41). Iaşi: Institutul European, 2008, str. 160-174.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanja o
- prevajalskem delu in prevajalskem trgu
- značilnostih prevajalskega dela v različnih prevajalskih okoljih
- vodenju prevajalskih projektov
Razumevanje
- vprašanj profesionalne etike prevajalca
- družbene vloge prevajalca

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Izpit.