Pravna besedila v prevodih

Nosilec in izvajalec: Sandro Paolucci

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti spoznavanja različnih strategij prevajanja pravnih besedil.
2. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih značilnosti žanra pravnih besedil; 
3. Kompetence za tvorjenje pravnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika; 
4. Kompetence pri opisu pravnih besedil, ki jih lahko uporabijo pri prevajanju pravnih besedil; 
5. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil.

Vsebina

O problematiki prevajanja pravnih besedil s poudarkom na izbranih področjih prava:

- Temelji civilnega prava (stvarno pravo, obligacijsko pravo, dedno pravo, družinsko pravo, gospodarsko pravo) in procesno civilnega prava;
- Temelji kazenskega prava (temeljna načela kazenskega prava, kazniva dejanja, kazenska odgovornost, kazenske sankcije ipd.) in procesno kazenskega prava.
- Temelji prava Evropske unije.

Temeljna literatura

BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ., Matjaž, FILIPČIČ, Katja. 2013. Kazensko pravo, splošni del. 6. izd. Ljubljana: Uradni list RS.
CAO, Deborah. 2007. Translating law. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.
DE GROOT, Gerard-René. 2006. Legal translation. V SMITS, Jan M. 2006. Encyclopedia of Comparative Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 423-433.
GRAD, Franc; KRISTAN, Ivan; PERENIČ, Anton. 2004. Primerjalno ustavno pravo. Ljubljana: Pravna fakulteta.
GRAD, Franc. 2010. Evropsko ustavno pravo. Ljubljana: Uradni list RS.
JUHART, M., TRATNIK, M., VRENČUR, R. 2007. Stvarno pravo. Ljubljana: GV Založba.
PAOLUCCI, Sandro. 2011. The problem of equivalence in translating legal texts, Lebende Sprachen, vol. 56.
ŠARČEVIČ, Susan. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague – London – Boston: Kluwer Law International.
UDE, Lojze. 2002. Civilno procesno pravo. Ljubljana: Uradni list RS.
ZUPANČIČ, Karel, ŽNIDARŠIČ SKUBIC Viktorija. 2008. Dedno pravo. Ljubljana: Uradni list RS.
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. 2011. Uvod v civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list RS.

Izbor slovenskih in tujih pravnih virov, dostopnih na spletnih straneh. // Selection of Slovene and foreign legal texts available online.
Ustava Republike Slovenije: http://www.dz-rs.si/wps/portal...
Slovenski obligacijski zakonik: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/...
United States Constitution: www.usconstitution.net/const.pdf‎
Code civil francaise: www.legifrance.gouv.fr/affichC...
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija Prevajanje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje temeljnih pravnih pojmov; poznavanje osrednjih prevajalskih strategij za prevajanje pravnih besedil; poznavanje temeljnih značilnosti žanra pravnih besedil. 

Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, značilnih za prevajanje pravnih besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit.