Pravno prevajanje

Nosilec in izvajalec: Sandro Paolucci

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti spoznavanja različnih strategij prevajanja pravnih besedil.
2. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih značilnosti žanra pravnih besedil; 
3. Kompetence za tvorjenje pravnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika; 
4. Kompetence pri opisu pravnih besedil, ki jih lahko uporabijo pri prevajanju pravnih besedil; 
5. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil.

Vsebina

Vsebina bo osredotočena na: 
a) Posebnosti pri prevajanju pravnih besedil:
• Pravni jezik in njegove specifike;
• Razlike med pravnimi sistemi;
• Ekvivalenca pri prevajanju pravnih besedil;
• Tipi pravnih besedil (normativni, pojasnjevalni, argumentativni, informativni);
• Pomen funkcije pri prevajanju pravnih besedilih; 
• Različne strategije pri prevajanju pravnih besedil.

b) temeljne pojme pravoznanstva
Primerjalno pravo pri prevajanju pravnih besedil; Uvod v pravoznanstvo: opredelitev temeljnih pojmov, npr. pravo in država, pravno pravilo, pravni viri; pravni akti, pravno razmerje, pravne panoge, pravne družine, pravni sistemi.  Temeljne značilnosti in načela ustave Republike Slovenije; državna ureditev Republike Slovenije. Poglavitne značilnosti nekaterih tujih  pravnih sistemov.

Temeljna literatura

BOHINC, Rado, CERAR, Miro, RAJGELJ, Barbara. 2006. Temelji prava in pravne ureditve: za nepravnike. Ljubljana: GV založba. 
CAO, Deborah. 2007. Translating law. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.
DE GROOT, Gerard-René. 2006. Legal translation. V SMITS, Jan M. 2006. Encyclopedia of Comparative Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 423-433.
GRAD, Franc, KRISTAN, Ivan, PERENIČ, Anton. 2004. Primerjalno ustavno pravo. Ljubljana: Pravna fakulteta.
PAOLUCCI, Sandro. 2011. The problem of equivalence in translating legal texts, Lebende Sprachen, vol. 56.
PAOLUCCI, Sandro. 2017. Translating names of constitutional bodies in legal texts: Italian translation of names of Slovenian constitutional bodies in different types of legal texts. The Journal of Specialised Translation 27(1). 75-103.
PAVČNIK, Marijan, CERAR, Miro, NOVAK, Aleš. 2011. Uvod v pravoznanstvo. Učbenik in gradivo
za predavanja, seminar, vaje. Ljubljana: Uradni list RS.
ŠARČEVIČ, Susan. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague – London – Boston: Kluwer Law International.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija Prevajanje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje temeljnih pravnih pojmov; poznavanje osrednjih prevajalskih strategij za prevajanje pravnih besedil; poznavanje temeljnih značilnosti žanra pravnih besedil. 

Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, značilnih za prevajanje pravnih besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit.