Prevajalska praksa II

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. sposobnost za jasno in natančno komunikacijo v pisni in ustni obliki
2. sposobnost dela v prevajalskem timu in uporaba ustreznih veščin za vzpostavljanje stikov tako s kolegi kot z zunanjimi sodelavci
3. sposobnost za organiziranje lastnega časa in učinkovito prevajalsko delo
4. sposobnost razumevanja kompleksnih nalog, povezanih s prevajalskim delom, ter strateški in inovativen pristop k naročenim prevodom 
5. sposobnost pozitivne komunikacije na različnih ravneh z uporabo tehnik vplivanja in pogajalskih veščin
6. sposobnost kritične in logične analize problemov in nalog ter iskanje izvedljivih in logičnih rešitev 
7. sposobnost vodenja prevajalskega tima in prevzemanje projektne odgovornosti, podajanje ustreznih napotkov in uspešno delegiranje
8. sposobnost priprave in izvedbe učinkovitih predstavitev najrazličnejšim ciljnim publikam

Vsebina

Študent mora opraviti vsaj tri tedne prakse v okolju, ki zaposluje prevajalce. Priporočeno je, da prakso podaljša. Če prakso podaljša za dodatne tri tedne, mu Oddelek za prevajalstvo prizna prakso kot zunanji izbirni predmet. Študentke in študenti v času praktičnega usposabljanja spoznavajo prevajalsko delo in delovno okolje. Opravljanje prakse se priporoča predvsem v času počitnic, tj. od 15. januarja do 15. februarja, junija, julija, avgusta in septembra. Po končani praksi delodajalec praktikantu izda potrdilo o opravljeni praksi, študent pa sam  napiše še poročilo o praksi.
Pred začetkom prakse se mora praktikant z delodajalcem dogovoriti o sodelovanju, in sicer z delodajalci, s katerimi ima Oddelek za prevajalstvo sklenjene pogodbe o sodelovanju, o kraju in času opravljanja prakse pa obvestiti tudi tajništvo in koordinatorico prakse na Oddelku za prevajalstvo. Študent lahko opravlja prakso tudi v delovnih organizacijah, ki niso na seznamu podjetij, s katerimi sodeluje Oddelek za prevajalstvo, vendar mora to sodelovanje predhodno odobriti oddelčni koordinator za praktično usposabljanje. Študent mora po opravljeni praksi napisati poročilo, ki ga pregleda oddelčna koordinatorica za praktično usposabljanje. 
Trenutno Oddelek za prevajalstvo sodeluje z naslednjimi inštitucijami in podjetji:
Inštitucije:
• Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji
• Generalni direktorat za prevajanje pri Evropskem parlamentu
• Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
• Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
• Meddržavno sodišče OZN v Haagu
• Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Prevajalska podjetja in podjetja za lokalizacijo:
• Iolar
• Alt plus d.o.o.
• LEX TRA d.o.o.
• Skrivanek d.o.o.
• SterLing d.o.o.
Drugo:
• HIT Nova Gorica
• Italijanski inštitut za kulturo Slovenija
• Slovenska tiskovna agencija

Temeljna literatura

Temeljna literatura za ta predmet ne obstaja. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena je sestavljena iz treh delov. Vsak del mora biti ocenjen pozitivno. Končna ocena je sestavljena iz naslednjih delov:
a) se je praktično usposabljal pri delodajalcu, čigar ustreznost potrdi oddelčni koordinator praktičnega usposabljanja (33 %)
b) če dobi pozitivno poročilo delodajalca (33 %) in 
c) napiše in odda poročilo v skladu s smernicami, ki ga pregleda oddelčni koordinator praktičnega usposabljanja. (34 %)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.