Prevajalske tehnologije

Nosilka in izvajalka: Špela Vintar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Usposobiti študente za samostojno pridobivanje tehnoloških znanj, razvijati kompetence kritične uporabe obstoječih orodij s pomnilniki prevodov, razvijati zavest o pomenu in vlogi tehnologije pri sodobnem prevajalskem delu, spodbujati radovednost v zvezi z novimi jezikovnimi tehnologijami in perspektivami.

Vsebina

1. Prevajalske tehnologije - pregled
2. Programi s pomnilnikom prevodov
3. Datotečni formati in zapisi: XLIFF, TBX, TMX
4. SDL Trados Studio:
   a) prevajanje enostavnega projekta
   b) prevajanje z obstoječim pomnilnikom prevodov
   c) prevajanje dokumentov PDF
   d) upravljanje pomnilnikov prevodov
   e) vodenje prevajalskih projektov
   f) terminološko delo z MultiTermom
5. Orodja za zagotavljanje kakovosti (QA)
6. Lokalizacijska orodja
7. Jezikovne tehnologije in prevajanje
8. Strojno prevajanje
9. Pridobitev certifikata SDL Trados 

Temeljna literatura

Jost Zsetsche: The Translator's Toolbox. A Computer Primer for Translators. Online Edition 2011, http://www.internationalwriters.com.
Priročniki SDL Trados Studio in SDL MultiTerm.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

- razumevanje principa pomnilnikov prevodov
- SDL Trados Studio
- razumevanje ozadja strojnih prevajalnikov
- samozavest in samostojnost v zvezi s spreminjajočimi se tehnološkimi pogoji v prevajalskem poklicu

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
izpit v računalniški učilnici