Prevajalske vaje: Modul A-H: 1. tuji jezik (angleški jezik)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Razvijanje kompetenc, ki bodo služile pri opravljanju prevajalskega poklica.

Vsebina

Študenti izberejo en modul:

Modula A in B: Prevajanje ekonomskih (in turističnih) besedil, prvi tuji jezik

Modula C in D: Prevajanje humanističnih (in političnih) besedil, prvi tuji jezik

Modula E in F: Prevajanje znanstvenih in tehničnih besedil, prvi tuji jezik

Modula G in H: Prevajanje pravnih besedil, prvi tuji jezik
Prevajalske naloge iz strokovnega /-ih področja/-ij modula z ozirom na prevajalsko prakso ter upoštevajoč ciljno usmerjenost prevoda (skopos) in naslovnika; kontrastivna analiza specifičnih značilnosti besedilne zvrsti; vključevanje prevodoslovnih modelov; obravnavanje prevodoslovnih vprašanj, povezanih s konkretnim prevodnim besedilom; delo z vzporednimi besedili.

Temeljna literatura

Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), 2nd Edition. Brian Mossop. Manchester: St. Jerome Publishing, 2007 – izbrana poglavja.

Kadric, Mira/Kaindl, Klaus/Kaiser-Cooke, Michele (2005) Translatorische Methodik.
Basiswissen Translation 1. Wien: Facultas.

Nord, Christiane (1991) Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Groos.

Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.
Slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit