Prevajalske vaje: Modul A-H: 2. tuji jezik (nemški jezik)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Razvijanje kompetenc, ki bodo služile pri opravljanju prevajalskega poklica.

Vsebina

Študenti izberejo en modul:

Modula A in B: Prevajanje ekonomskih (in turističnih) besedil, drugi tuji jezik

Modula C in D: Prevajanje humanističnih( in političnih) besedil, drugi tuji jezik

Modula E in F: Prevajanje znanstvenih in tehničnih besedil, drugi tuji jezik

Modula G in H: Prevajanje pravnih besedil, drugi tuji jezik
Prevajalske naloge iz strokovnega /-ih področja/-ij modula z ozirom na prevajalsko prakso ter upoštevajoč ciljno usmerjenost prevoda (skopos) in naslovnika; kontrastivna analiza specifičnih značilnosti beseilne zvrsti; Vključevanje prevodoslovnih modelov; obravnavanje prevodoslovnih vprašanj, povezanih s konkretnim prevodnim besedilom; delo z vzporednimi besedili.

Temeljna literatura

- Kußmaul, Paul (2007). Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Snell-Hornby, M.; Hönig, H. G.; Kußmaul, P.; Schmitt, P. A., ur. (1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
- Kautz, Ulrich (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.

Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.
Slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Izpit