Prevajanje družboslovnih in kulturnospecifičnih besedil I (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje slovenskih in nemških besedil.
2. Jezikovne in prevajalske kompetence za nemščino in slovenščino.
3. Poklicne kompetence iz prevajanja.
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika.
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela ter dela v skupini. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz nemščine v slovenščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Obravnavani bodo naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in nemško govorečim svetom ter njihova relevantnost pri prevajanju.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag. 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.
 
- Kußmaul, Paul (2007). Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Snell-Hornby, M.; Hönig, H. G.; Kußmaul, P.; Schmitt, P. A., ur. (1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. 
- Kautz, Ulrich (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene) in končni izpit (60 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.