Prevajanje družboslovnih in kulturnospecifičnih besedil II (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih kulturno specifičnih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih besedil v nemščino;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju nemških kulturno specifičnih besedil v slovenščino.

Vsebina

Seminar je namenjen razvijanju jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence študentov in je usmerjen v vzpodbujanje občutljivosti za kulturno specifičnost nemških in slovenskih besedil.

Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedil tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij ter specifično slovenskih kulturnih in zgodovinskih referenc. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za te vrste referenc in k izoblikovanju različnih strategij prenašanja specifično slovenskih elementov besedila v nemščino. Predstavitev seminarjev spremlja obravnava izbranih poglavij iz nemško-slovenske protistavne analize.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag. 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.
 
- Kußmaul, Paul (2007). Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Snell-Hornby, M.; Hönig, H. G.; Kußmaul, P.; Schmitt, P. A., ur. (1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. 
- Kautz, Ulrich (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene) in končni izpit (60 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.