Prevajanje ekonomskih in strokovno-znanstvenih besedil I (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Helena Kuster Kopač

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. kompetence za prevajanje in razumevanje nemškihh in slovenskih strokovnih in znanstvenih besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo; 
3. visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja strokovnih in znanstvenih besedil;
4. zmožnosti za opis in teoretično analizo prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. kompetence za redakcijo in tvorjenje strokovnih in znanstvenih besedil v skladu s specifičnimi retoričnimi konvencijami; 
7. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. metodološke kompetence za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju strokovno znanstvenih besedil.

Vsebina

Študentke in študentje skozi analizo obstoječih prevodov in lastnim soočanjem z besedili spoznajo različne vrste ekonomskih besedil. Osredotočijo se na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske, vsebinske in formalne kompleksnosti, intertekstualnosti, jezikovnih norm in specifičnih značilnosti in potreb ekonomskih besedil. Uporabljajo in razvijajo kompetence pri reševanju kompleksnih prevajalskih problemov, tako specifičnih, besedilno vezanih, kot tudi sistemskih. Spoznavajo torej osnovne zakonitosti prevajanja tega tipa besedil s poudarkom na pomembnosti področja, kot tudi na pričakovanjih, zahtevah in normah ciljnih uporabnikov. 

Študentje se uvajajo v praktična rabo prevajalskih znanj na področju prevajanja strokovnih in znanstvenih besedil. Spoznavajo različne žanre strokovnih in znanstvenih besedil in različne pristop k prevajanju teh besedil. Pridobivajo znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Pri prevajanju strokovnih in znanstvenih besedil je poudarek na besedilni analizi, na posebnostih posameznih besedilnih vrst v nemščini in slovenščini in na terminološkem delu. Študente se spodbuja h kritični presoji možnih prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al.(2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden. Synonymwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag. 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji.
  
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razčlenitev različnih besedilnih tipov in določanje njihovih lastnosti v smislu organizacije besedila na različnih nivojih, sobesedila, registra, jezikovnih značilnosti; analiza konvencij izbranih besedilnih tipov; analiza in evalvacija besedil, ki jih oblikujejo študentje sami.
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje ekonomskih in strokovno-znanstvenih iz nemščine v slovenščino.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.