Prevajanje humanističnih in literarnih besedil II (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih humanističnih besedil.
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in znanost; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja strokovnih humanističnih besedil;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju humanističnih in literarnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Študentke in študentje spoznavajo značilnosti tvorjenja oziroma prevajanja humanističnih besedil v slovenščini in nemščini; s posebnim poudarkom na kulturnih razlikah, ki se zrcalijo v žanrskih značilnostih. Študentke in študentje pri prevajanju humanističnih besedil spoznavajo zakonitosti prevajanja tega žanra, poudarja se pomembnost tipa besedila, kot tudi pričakovanja, zahteve in norme ciljne publike. 
Literarna besedila: Študentke in študentje spoznavajo umetnostni diskurz in razbirajo literarno-estetske, poetološke, medbesedilne in ideološke prvine besedila v izhodiščnem literarnem sistemu. Prevajano besedilo umeščajo v podsistem prevodne književnosti v ciljnem literarnem sistemu. V praksi uporabijo izsledke različnih teoretičnih pojmovanj in predlaganih strategij za književno prevajanje. Študentje in študentke se naučijo se uporabljati sekundarno literaturo; besedila recenzirajo, revidirajo in korigirajo.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001 (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z (1996) Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Duden (2007) Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.  
- Duden (1997). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden (1997). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag.  

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji.
 
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. 
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti različnih žanrov literarnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, sposobnost analize besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne  ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.