Prevajanje humanističnih in literanih besedil I (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih humanističnih besedil.
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in znanost; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja strokovnih humanističnih besedil;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju humanističnih in literarnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Študentje in študentke se v okviru seminarja seznanijo s prevajalskimi metodami in tehnikami pri prevajanju humanističnih besedil (prevajanje opomb, navajanje virov in literature, uporaba korekturnih znamenj). Spoznajo osnovno terminologijo in poglavitne predstavnike posameznega področja (predvsem nemškega govornega prostora). Razširijo si obzorje splošne razgledanosti, k čemur dodatno pripomore uporabljeno slikovno in filmsko gradivo. Spremljajo sodobne tokove na obravnavanih področjih in se seznanijo z raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z naslednjimi področji: sociologija, zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina, filozofija, muzikologija.

Literarna besedila: Študentke in študentje se seznanijo z različnimi žanri leposlovnih besedil, njihovo analizo in umestitvijo v literarno-zgodovinski kontekst. Pri prevajanju lirike se osredotočajo na slog in glasovno podobo pesmi, pri prevajanju proze pa na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).

- Slovenski pravopis 1. Pravila. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001 (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden. Synonymwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag. 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji.
  
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti humanističnih in literarnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, sposobnost analize znanstvenih in literarnih besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.