Prevajanje humanističnih in literarnih besedil (FRA-SLO)

Nosilka in izvajalka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih literarnih in humanističnih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in humanističnih besedil;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje humanističnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega ali slovenskega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih in humanističnih besedil.

Vsebina

Študentje spoznavajo in prevajajo humanistična besedila z različnih področij – filozofija, jezikoslovje, zgodovina, umetnost, psihologija. Seznanijo se z zakonitostmi prevajanja tega žanra in soodvisnosti prevajanja od tipa besedila kot tudi pričakovanj, zahtev in norm ciljne publike.
Pri prevajanju literarnih besedil se seznanijo s strategijami prevajanja poezije. Pri prevajanju proznih besedil se osredotočijo na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v francoščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti (še posebej se posvetijo problematiki prevajanja dialektov, slenga, asindetona in polisindetona).

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991. 
3. Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/) 
4. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
5. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:
6. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
7. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
8. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nuveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
9. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985.
10. Koprus Fidaplus (http://www.fidaplus.net/)
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah za prevajanje poezije in proze; poznavanje temeljnih značilnosti žanra humanističnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje literarnih in humanističnih besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje (40 % končne ocene), izpit (60 % končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6,0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.