Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Cilji in kompetence

spoznavanje naprednih prevajalskih strategij
spoznavanje uporabe specializiranih slovarjev in paralelnih besedil
razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence
vzpodbujanje občutljivosti za zvrst in sobesedilo angleškega in slovenskega besedila

Opis vsebine

Predmet Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje III se osredotoča na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz angleščine v slovenščino in obratno. Študentje še vedno prevajajo večinoma nekoliko težja publicistična besedila z različnih področji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveča skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim značilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodiščnem in ciljnem besedilu, ter pričakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja področja prevajanja med angleščino in slovenščino, npr. pri besedotvroju, poudarjanju, jezikovnosvrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturnovezanih prvinah in podobnem. 

Temeljna literatura

Oxford Collocations dictionary for students of English, Oxford: Oxford University Press, 2002
Enojezični EFL angleški slovar (približno 70 000 gesel): Collins Publishers, Macmillan Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers itd.
Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
dodatno gradivo, ki ga pripravi izvajalec seminarja
različni specializirani slovarji in drugi pripomočki

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

Prevajanje v slovenščino:  medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0. Skupaj 50 % končne ocene.
Prevajanje iz slovenščine: medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0. Skupaj 50 % končne ocene.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.