Prevajanje iz italijanščine v slovenščino

Nosilec: Robert Grošelj

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- razumevanje in pomenska razčlenitev slovenskih in italijanskih besedil;
- osnovne kulturološke in jezikovne kompetence za italijanski in slovenski jezik;
- spoznavanje osnovnih prevajalskih pripomočkov, literature in drugih virov, ki se jih uporablja v stroki;
- usvajanje metodoloških temeljev za reševanje prevajalskih problemov, ki se pojavljajo pri prenosu italijanskih besedil v slovenski jezik in obratno;
- razvijanje kompetenc za smiselno in jezikovno neoporečno povzemanje besedil v slovenskem in italijanskem jeziku.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino in Italijanski jezik in besedilo.

Pri vajah študenti v praksi spoznavajo osnovne značilnosti in funkcije različnih besedilnih tipov. Poudarek je na tvorjenju raznovrstnih besedil v italijanskem jeziku ter na usvajanju osnovnih strategij pri povzemanju v slovenščini in italijanščini. Študentje se pobliže spoznajo s tipičnimi prevajalskimi viri, ki jih morajo smiselno uporabljati zlasti pri prevajanju in povzemanju besedila v jeziku, ki je drugačen od jezika izvirnika. Ob tem spoznavajo tudi temeljne strategije za reševanje prevajalskih problemov.

Temeljna literatura

Fornasiero, Serena in Tamiozzo Goldmann, Silvana. 1999. Scrivere l'italiano. Galateo della comunicazione scritta. Bologna: Il Mulino.
Bruni, Francesco, Alfieri, Gabriella, Fornasiero, Serena, in Tamiozzo Goldmann, Serena. 1997. Manuale di scrittura e comunicazione. Per la scrittura personale, per la scuola, per l'università. Bologna: Zanichelli.
Bruni, Francesco in Raso, Tommaso. 2002. Manuale dell'italiano professionale. Teoria e didattica. Bologna: Zanichelli.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni: /
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4. Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji./
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot.
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino: ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% ocene), izpit (60 % ocene); skupno 50 % končne ocene.
Italijanski jezik in besedilo: pisni izpit, ki predstavlja 50 % končne skupne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.