Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Spoznavanje naprednih prevajalskih strategij;
- Razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence;
- Vzpodbujanje občutljivosti za zvrst in sobesedilo nemškega in slovenskega besedila;
- Prepoznavanje prevodnih strategij, uporabljenih v ciljnem jeziku;
- Spoznavanje uporabe jezikovnih virov in jezikovnih orodij in paralelnih besedil.

Vsebina

Pri seminarju Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje IV se študentje prvič seznanijo s prevajanjem iz slovenščine v nemščino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srečajo se z analizo, oblikovanjem in prevajanjem besedil, spoznajo različne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med slovenskim in nemškim jezikom, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili in poglabljanje jezikovnega znanja.
Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja. 
Pri seminarju študentje spoznajo tudi uporabo različnih jezikovnih in strokovnih priročnikov, dodatne literature in drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoč pri njegovem delu. 

Temeljna literatura

- Grah, K./Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta. 
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
- Duden, Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim. Dudenverlag. 
- Duden. Stilwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag. 
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1997). Mannheim. Dudenverlag. 
- Kußmaul, Paul (2009): Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen. Gunter Narr Verlag.
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Velag.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene). 

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.