Prevajanje kulturno specifičnih in literarnohumanističnih besedil II (ITA-SLO)

Nosilec in izvajalec: Robert Grošelj

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih literarnih in humanističnih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja literarnih in humanističnih besedil;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje literarnih in humanističnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih in humanističnih besedil.

Vsebina

Študentke in študentje skozi analizo obstoječih prevodov in lastnim soočanjem z besedili spoznajo različne vrste literarnih in humanističnih besedil. Osredotočijo se na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v italijanščini, predvsem v primerih skladenjske, vsebinske in formalne kompleksnosti, intertekstualnosti, jezikovnih norm in specifičnih značilnosti in potreb literarnih in humanističnih besedil. Uporabljajo in razvijajo kompetence pri reševanju kompleksnih prevajalskih problemov, tako specifičnih, besedilno vezanih, kot tudi sistemskih. Spoznavajo torej osnovne zakonitosti prevajanja tega tipa besedil s poudarkom na pomembnosti področja, kot tudi na pričakovanjih, zahtevah in normah ciljnih uporabnikov.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
2. Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4. Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah za prevajanje literarnih in humanističnih besedil; poznavanje temeljnih značilnosti strokovnega jezika ter različnih besedilnih tipov na tem področju. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanjeliterarnih in humanističnih besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.