Prevajanje poslovnih in političnih besedil (SLO-ANG)

Nosilec: David Limon (izvajalec: Primož Jurko)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih poslovnih in političnih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih poslovnih in političnih besedil v angleščino;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje poslovnih in političnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju poslovnih in političnih besedil v angleščino. 

Vsebina

Študent oz. študentka se uvaja v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila. 
Seznanitev študentov z naslednjimi besedilnimi vrstami: promocijska besedila, spletne strani, oglasi za delovna mesta, curriculum vitae, politični govori in pisma.
Analiza zgoraj navedenih tekstov.
Kontrastivna analiza besedilnih vrst.
Primerjava različnih prevajalskih strategij.
Pisanje komentarja k prevodu (seminarska naloga).     

Temeljna literatura

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP. 
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec  Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator, slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razčlenitev različnih besedilnih vrst in določanje njihovih lastnosti v smislu organizacije besedila na različnih nivojih, sobesedila, registra, jezikovnih značilnosti; analiza konvencij izbranih besedilnih vrst.

Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje poslovnih in političnih besedil v angleščino.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.