Prevajanje pravnih in političnih besedil II (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Ada Gruntar Jermol

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje pravnih in političnih nemških in slovenskih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in pravni sistem; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja pravnih in političnih besedil;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih in političnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Pravna besedila:
1) osnove civilnega prava in prava Evropske unije;
2) prevajalski del seminarja.

Pri prvem (strokovnem) delu seminarja študenti spoznajo nekaj osnov civilnega prava in prava Evropske unije. Pri civilnem pravu je poudarek na slovenskem pravnem sistemu, vendar predavatelji pogosto navajajo tudi primerjave z drugimi pravnimi sistemi (zlasti nemškim) in pri tem opozarjajo na (terminološke) pasti, v katere se pri prevajanju pravnih besedil lahko kaj hitro ujamemo. 
Pri prevajalskem delu seminarja se študenti seznanijo z različnimi pravnimi besedilnimi vrstami (npr. različne vrste pogodb, zakonsko besedilo, pravni učbenik ipd.) in pri prevajanju povsem praktično utrdijo znanje, ki so ga pridobili pri prvem delu seminarja.     

Pri političnih besedilih predmet obravnava najpomembnejših besedilnih vrst iz področja politike, uprave in gospodarstva. Študentje spoznavajo besedišče teh področij in prevajajo ustrezna besedila. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in nemškem jeziku (skladenjske, slogovne, oblikovne razlike ipd.).

Študentke in študentje se seznanijo z institucijami EU, podrobneje s sestavo in pristojnostmi Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta EU. Spremljajo aktualno dogajanje v medijih in zasledujejo vlogo Slovenije v evropskih povezavah. Spoznajo institucije v Sloveniji, na katere se lahko obrnejo po nasvet pri prevajanju evropskih besedil. Spoznajo spletne terminološke baze in glosarje. Seznanijo se s terminologijo EU in se s praktičnim delom pripravijo na morebitno poklicno pot kot prevajalci EU. 

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.

Apovnik, Paul/Karničar, Ludwig (1989): Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Wien: Manz. (2 zvezka: ne-slo, slo-ne)
Apovnik/Primožič/Feri (1999): Slovenski pravni leksikon z nemškimi in italijanskimi ustreznicami geselskih besed. Ljubljana: OST – svetovalne storitve.
Beran et al. (1999): Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo. Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU). – Zbirka slovarji.
Bohinc, Rado/Bratina, Borut/Pivka, Hilda Marija (1998): Temelji obveznostnega prava. Gospodarsko pravo I. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Creifelds, Carl (1996): Rechtswörterbuch. 13. Aufl. München: C. H. Beck.
Köbler, Gerhard (1997): Juristisches Wörterbuch. 8. Aufl. München: Verlag Vahlen.
Koziol, Helmut/Welser, Rudolf (1995): Grundriβ des bürgerlichen Rechts. Band 1: Allgemeiner Teil und Schuldrecht. 10. Aufl. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.
Pavčnik, Marijan (1997): Teorija prava. Prispevek k razumevanju prava. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Priporočeni so tudi razni spletni viri (npr. Evrokorpus, Evroterm, Iate, Eurolex, Eurovoc).    
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Hg. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn (dostopno tudi na spletu:http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf).
-  Beyme, Klaus von (1993): Das politische System der Bundesrepublik Deutschland nach der Vereinigung. München: Piper et. Co. Verlag.
- Lexikon der Abkürzungen (1994). Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag. 
- Evroterm. Večjezična terminološka zbirka. http://evroterm.gov.si
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti pravnih in političnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov in osnov pravne terminologije.
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst. 
Razumevanje prevajalskih postopkov, sposobnost analize besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.