Prevajanje pravnih in političnih besedil I (NEM-SLO)

Nosilka in izvajalka: Ada Gruntar Jermol

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih političnih besedil
2. Jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko politično in družbeno stvarnost. 
3. Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja.
4. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
5. Sposobnost samostojnega in odgovornega dela in  dela v skupini. 
6. Kompetence za prevajanje in razumevanje pravnih nemških in slovenskih besedil;
7. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo ter pravni sistem; 
8. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja pravnih besedil;
9. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
10. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
11. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika; 
12. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
13. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.     

Vsebina

Pravna besedila:
1) osnove pravoznanstva (temeljni pravni pojmi) in osnove kazenskega prava;
2) temeljne značilnosti prevajanja pravnih besedil.

Pri prvem (strokovnem) delu seminarja študenti spoznajo nekaj najosnovnejših pojmov prava. Poudarek je na slovenskem pravnem sistemu, vendar predavatelji pogosto navajajo tudi primerjave z drugimi pravnimi sistemi (zlasti nemškim) in pri tem opozarjajo na (terminološke) pasti, v katere se pri prevajanju pravnih besedil lahko kaj hitro ujamemo. 
Pri prevajalskem delu seminarja se študenti seznanijo z nekaterimi pravnimi besedilnimi vrstami (npr. ustava, pogodba, obtožnica, zakonsko besedilo, pravni učbenik ipd.) in pri prevajanju povsem praktično utrdijo znanje, ki so ga pridobili pri prvem delu seminarja.

Politična besedila:
Študentke in študentje spoznajo 
- Osnove nemškega političnega sistema na deželni in zvezni ravni. 
- Seznanijo se z osnovnim besediščem politike in uprave. 
Spoznavajo pomembnejše družbene razlike med Nemčijo in Slovenijo ter njihovo relevantnost pri prevajanju. 
- Zlasti se obravnavajo besedila s področij: Bundestag, Bundesrat, zveza in zvezne dežele, pravosodje in uprava, politični sistem Slovenije (Državni zbor, Državni svet, vlada idr.)
- Študentje prevajajo tudi besedila, ki se navezujejo na Evropsko unijo, njeno organizacijo in razvoj. 
- Zlasti se obravnavajo besedila s področij: Evropsko združevanje, Maastrichtska pogodba, Ustavna pogodba, Komisija, Svet, Evropski parlament.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
Apovnik, Paul/Karničar, Ludwig (1989): Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Wien: Manz. (2 zvezka: ne-slo, slo-ne)
Apovnik/Primožič/Feri (1999): Slovenski pravni leksikon z nemškimi in italijanskimi ustreznicami geselskih besed. Ljubljana: OST – svetovalne storitve.
Beran et al. (1999): Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo. Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU). – Zbirka slovarji.
Bohinc, Rado/Bratina, Borut/Pivka, Hilda Marija (1998): Temelji obveznostnega prava. Gospodarsko pravo I. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Creifelds, Carl (1996): Rechtswörterbuch. 13. Aufl. München: C. H. Beck.
Köbler, Gerhard (1997): Juristisches Wörterbuch. 8. Aufl. München: Verlag Vahlen.
Koziol, Helmut/Welser, Rudolf (1995): Grundriβ des bürgerlichen Rechts. Band 1: Allgemeiner Teil und Schuldrecht. 10. Aufl. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.
Pavčnik, Marijan (1997): Teorija prava. Prispevek k razumevanju prava. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Priporočeni so tudi razni spletni viri (npr. Evrokorpus, Evroterm, Iate, Eurolex, Eurovoc).
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Hg. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn (dostopno tudi na spletu:http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf).
-  Beyme, Klaus von (1993): Das politische System der Bundesrepublik Deutschland nach der Vereinigung. München: Piper et. Co. Verlag.
- Lexikon der Abkürzungen (1994). Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
- Evroterm. Večjezična terminološka zbirka. http://evroterm.gov.si
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, sposobnost analize besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene) in končni izpit (60 % ocene).    

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.