Prevajanje promocijskih besedil (SLO-NEM)

Nosilka in izvajalka: Tanja Žigon

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih promocijskih besedil
2. Visoke kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko politično in poslovno stvarnost. 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja.
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
5. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami in normami nemškega jezika; 
6. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela in dela v skupini.
7. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju promocijskih besedil v nemški jezik.

Vsebina

Prevajanje slovenskih promocijskih besedil v nemški jezik. Izdelava glosarjev in terminoloških zbirk. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v glede na skladenjske, slogovne, oblikovne razlike idr. razlike. Obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in nemško govorečim področjem in relevantnosti le-teh za prevajanje promocijskih besedil.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996) Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.  
- Duden (1997). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden (1997). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag.  

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.
 
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Snell-Hornby, M.; Hönig, H. G.; Kußmaul, P.; Schmitt, P. A., ur. (1998): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. 
- Grah, Käthe (2002): Slovenska stvarna imena v nemških besedilih. Ljubljana:  ZIFF.
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst. 
Razumevanje prevajalskih postopkov, sposobnost analize besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.