Prevajanje splošnih besedil (SLO-ANG)

Nosilec in izvajalec: Primož Jurko

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih splošnih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih angleških besedil v angleščino;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju splošnih besedil v angleščino.

Vsebina

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz slovenščine v angleščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Obravnavani bodo naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevod pogostih besednih zvez
- dosledno in natančno prevajanje vseh komponent leksikalnega pomena
- upoštevanje vezljivostnega in slogovnega pomena
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- prevajanje metafor in idiomov
- registri in stopnja formalnosti
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP. 
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
7. Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
8. Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o naprednih prevajalskih strategijah za prevajanje splošnih besedil v angleščino; poznavanje temeljnih značilnosti žanra splošnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje splošnih besedil v angleščino.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).