Prevajanje splošnih besedil v nemščino I (SLO-NEM)

Nosilka in izvajalka: Andrea Leskovec

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil.
2. Jezikovne in prevajalske kompetence za nemščino in slovenščino.
3. Poklicne kompetence iz prevajanja.
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika.
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela ter dela v skupini. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju besedil iz slovenskega v nemški jezik.

Vsebina

Prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, slogovni in besedilni ravni.  Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, predstavitve na medmrežju itd.) v slovenskem in nemškem jeziku z vidika omenjenih ravni in ob upoštevanju konvencij in norm ustreznih besedilnih vrst. Obravnava relevantnega besedišča in poglabljanje jezikovnega znanja. 
Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevajanje pogostih besednih zvez
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. 
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Duden (2007) Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.  
- Duden (1997). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden (1997). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 

- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. 
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Kußmaul, Paul (2000): Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
- Kußmaul, Paul (2011): Verstehen und Übersetzen: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
-medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.