Prevajanje splošnih besedil v nemščino II (SLO-NEM)

Nosilka in izvajalka: Andrea Leskovec

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Visoka kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil.
2. Visoke jezikovne in prevajalske kompetence za nemščino in slovenščino.
3. Poklicne kompetence iz prevajanja.
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami in normami nemškega ali slovenskega jezika; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela.
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju besedil iz slovenskega v nemški jezik.

Vsebina

Študentje spoznavajo razlike med izbranimi področij slovenske in nemške družbene stvarnosti (npr. zdravstvo, promet, uprava) in njihovo relevantnost pri prevajanju. Spoznavajo besedišče teh področij in prevajajo ustrezna besedila. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in nemškem jeziku (skladenjske, slogovne, oblikovne razlike ipd.).

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Duden (2007) Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.  
- Duden (1997). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden (1997). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 

- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. 
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Kußmaul, Paul (2000): Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
- Kußmaul, Paul (2011): Verstehen und Übersetzen: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.     

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o zahtevnejših prevajalskih strategijah in principov; poznavanje temeljnih značilnosti obravnavanih besedilnih vrst in medjezikovnih razlik med njimi.
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov in osnovne terminologije obravnavanih področij.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
-medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.