Prevajanje strokovnih besedil II (FRA-SLO)

Nosilka in izvajalka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in kompetence

Predmet obsega prevod poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v francoščino. Nameni predmeta so:
- seznanjanje s poslovnimi in političnih besedili, ki se pogosto prevajajo v francoščino
- prevajanje teh besedil iz francoščine v slovenščino
- usvajanje osnovnega besedišča za področje politike, uprave in gospodarstva. 
- razširitev slovensko-francoskega besednjaka študentov za ta tri področja
- obravnava različnih prevajalskih strategij 
- nakazati referenčno literaturo in druge vire.
Del seminarja bo vseboval vaje iz francoščine, namenjene razširitvi poslovnega in političnega besednjaka študentov s poudarkom na prevajanju besednih zvez, na kontrastivno zasnovani primerjavi razlik v skladnji in besednem redu ter primerjalni obravnavi kohezivnih sredstev v besedilih, kakor tudi na obravnavi kulturnih razlik med Slovenijo in francosko govorečim svetom. Študentje bodo primerjali prevode z izvirnimi besedili v ciljnem jeziku.

Vsebina

Študentje se seznanijo se vloga prevajalca v poslovnem in političnem svetu. Ob prevajanju različnih poslovnih vsebin v obliki poslovnega dopisovanja in komercialnih pogodb primerjajo francoski in slovenski način izražanja in usvajajo ustrezno izrazje s tega področja. Pri poslovnem dopisovanju so posebej pozorni na stilne posebnosti in različne slogovne ravni komuniciranja. Pri prevajanju pogodb se seznanjajo z različnimi vrstami poslovnih pogodb s poudarkom na posebnostih jezika pogodbenega in obveznostnega prava. Usvajajo vsebinsko enakovredno ubesedovanje in izrazje glede na različne ureditve in poslovne običaje.  Primerjajo izbrane vsebinskih sklopov s poudarkom na ekvivaletnosti prevodov in poimenovanj (organizacija, vodenje in upravljanje, finančno poslovanje, itd.). Leksikalno-semantična primerjava, frazeologemi. Večpomenskost posameznih francoskih in slovenskih izrazov in njihova vsebinsko ustrezna izbira. Napotki za iskanje ustreznih virov (strokovnih in jezikovnih). Poudarek je na razumevanju strokovne vsebine in primerjavi poslovnih besedil na vsebinski in terminološki ravni.

Obravnava političnih besedil je osredotočena na naslednje tematike: Francijo in francosko notranjo politiko, politični sistem, institucije:, Evropa in Evropska unija, njene institucije ter OZN in francoska besedila, ki se pojavljajo v njenem okviru. Besedila, s katerimi se študenti seznanijo in jih prevajajo, so časopisni članki z notranje- in zunanjepolitično vsebino, dokumenti EU, administrativni dokumenti, diplomatski dokumenti in finančni dokumenti, mednarodne organizacije in njihova
Ob prevajanju študentje iščejo vire (knjižnice, Internet, priročniki) in sestavljajo glosarje, opravljajo samopregledovanje in revizijo prevodov ter prevode oblikujejo, opremljajo in arhivirajo.

Temeljni literatura in viri

Slovarji v elektronski in natisnjeni obliki ter spletni korpusi. 

Obvezni: 
1. Fran (www.fran.si).
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1991, Pariz: Dictionnaire Le Robert.
3. Trésor de la langue française (www.atilf.atilf).
4. Larousse (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais).
5. Grad, A. 1990. Francosko-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
6. Jesenik, V., Dembskij, N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana: DZS.
7. Vzporedni korpus prevodov Evrokorpus (www.evrokorpus.gov.si).
8. Večjezična terminološka zbirka Evroterm (www.evroterm.gov.si).
 
Priporočljivi:
1. Dobnik, N. 2001. L'entreprise – Choix de textes et documents, Ljubljana, Ekonomska fakulteta.
2. Dobnik, N., Frin, D. 2000. La langue de l'entreprise, Ljubljana, Ekonomska fakulteta.
3. Dobnik, N. 2001. Le français de l'Union européenne. Ljubljana, Ekonomska fakulteta.
4. Francoske revije s področja poslovnega in političnega sveta:
Le Monde (www.lemonde.fr)
Le Monde diplomatique (www.monde-diplomatique.fr)
Le Figaro (www.figaro.fr)
Nouvel observateur (permanent.nouvelobs.com)
Management (www.management.fr)
L'entreprise (www.lentreprise.fr)
Le Nouveau Courrier (www.ccip.fr/)
5. Zbirka vzporednih besedil Linguee (sl.linguee.com)
6. Korpus FraSloK (http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first_form?corpname=lemonde_sl;align=; http://nl.ijs.si/cuwi/login/spook)
7. Termania (http://www.termania.net/)
8. WordReference (http://www.wordreference.com/)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah za prevajanje poslovnih in političnih besedil; poznavanje temeljnih značilnosti poslovnih in političnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje poslovnih in političnih besedil.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena je sestavljena iz: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.