Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil

Nosilka in izvajalka: Neža Pisanski Peterlin

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih strokovnih in znanstvenih besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo; 
3. visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja strokovnih in znanstvenih besedil;
4. zmožnosti za opis in teoretično analizo prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. kompetence za redakcijo in tvorjenje strokovnih in znanstvenih besedil v skladu s specifičnimi retoričnimi konvencijami; 
7. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. metodološke kompetence za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju strokovno znanstvenih besedil.

Vsebina

Študentje se uvajajo v praktična rabo prevajalskih znanj na področju prevajanja strokovnih in znanstvenih besedil. Spoznavajo različne žanre strokovnih in znanstvenih besedil in različne pristop k prevajanju teh besedil. Pridobivajo znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Pri prevajanju strokovnih in znanstvenih besedil je poudarek na besedilni analizi, na posebnostih posameznih besedilnih vrst v agleščini in slovenščini in na terminološkem delu. Študente se spodbuja h kritični presoji možnih prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP. 
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Znanje o prevajalskih strategijah za prevajanje strokovnih in znanstvenih besedil; poznavanje  značilnosti žanrov strokovnih in znanstvenih besedil v angleščini in slovenščini. 
Razumevanje prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje strokovnih in znanstvenih besedil.       

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.