Prevajanje umetnostnih besedil

Nosilka in izvajalka: Nike Kocijančič Pokorn

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti spoznavanja različnih strategij prevajanja literarnih besedil.
2. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih značilnosti žanra literarnih besedil; 
3. Kompetence za tvorjenje literarnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika; 
4. Kompetence pri literarnoteoretičnem opisu literarnih besedil, ki jih lahko uporabijo pri prevajanju literarnih besedil; 
5. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih besedil.

Vsebina

Predmet uvede problematiko določevanja literarnega prevoda in literature same. Študentke in študentje se seznanijo s pojmi, kot so medbesedilnost, literatura in literarna stilistika. Prek primerov in prevajalske problematike ugotavljajo pomen zvoka in lika v besedilu, ritma in metra. Seznanijo se z osnovnimi metričnimi sistemi, aliteracijo, asonanco in rimo, s posebno izbiro izrazov (narečje, sleng, žargon, arhaizmi, neologizmi), s tropi, z razširjenimi figurami. Spoznajo različne tipe pripovedovalcev in perspektiv, književne zvrsti in vrste. Na koncu se uvedejo še v specifične probleme prevajanja poezije, proze in dramskih besedil.

Temeljna literatura

Pokorn, Nike K. Prevajanje umetnostnih besedil: Teoretične osnove. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo.
Dodatno:
Kmecl, M. 1983. Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba DDU Univerzum.
Lefevere, A. 1994. Translating literature: Practice and theory in a comparative literature context. New York: MLA.
Trdina, S. 1977. Besedna umetnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje temeljnih literarnoteoretskih pojmov; poznavanje osrednjih prevajalskih strategij za prevajanje literature; poznavanje temeljnih značilnosti žanra literarnih besedil. Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, značilnih za prevajanje literarnih besedil.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit.