Prevajanje v francoščino: kulturnospecifična besedila II (FRA-SLO)

Nosilka in izvajalka: Sonia Vaupot

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih splošnih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih besedil v francoščino;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika; 
7. Sposobnost samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju v francoščino. 

Vsebina

Seminar je namenjen razvijanju jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence študentov in je usmerjen v vzpodbujanje občutljivosti za kulturno specifičnost francoskih in slovenskih besedil.
Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedil tako v slovenščini kot v francoščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij ter specifično slovenskih oz. francoskih kulturnih referenc. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za te vrste referenc in k izoblikovanju različnih strategij prenašanja specifično slovenskih elementov besedila v francoščino. Predstavitev seminarjev spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991. 
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:
5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nuveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljnih prevajalskih strategijah za prevajanje splošnih besedil v francoščino; poznavanje temeljnih značilnosti žanra splošnih besedil. 
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje splošnih in specifičnih besedil v francoščino.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).