Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika angleškega jezika

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1.  Razumevanje prevajanja kot procesa medjezikovnega posredovanja 
2.  Razumevanje umeščenosti izhodiščnih in ciljnih besedil v izhodiščno oziroma ciljno kulturo 
3.  Uzaveščanje splošnih razlik med besedilnovrstnimi in besedilnimi konvencijami v angleščini in slovenščini
4.  Uzaveščanje razlik in podobnosti med slovenskim in angleškim jezikom pomembnih pri prevajanju 
5.  Razvijanja različnih prevajalskih mikro in makro strategij za prevajanje kulturnospecifičnih besedil
6.  Spoznavanje različnih prevajalskih pripomočkov in virov 
7.  Uzaveščanje večplastnosti leksikalnega pomena in oblike angleških besednih zvez, še posebno tistih, ki so potrebne za usvojitev idiomatičnega izražanja. 
8.  Spoznavanje razlike med idiomatičnim izražanjem v slovenskem in angleškem jeziku
9.  Razumevanje pomembnosti sloga pri    
     prevajanju različnih besedilnih vrst

Vsebina

Predmet obsega: 
a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika angleškega jezika
b) Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino
Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika: Teorija leksikalnega pomena; načela tvorjenja besednih zvez in vrst besednih zvez;  stalne besedne zveze, kolokacije, frazni glagoli, zloženke; prevajanje besednih zvez; register; večplastnost sloga; slog in besedilna vrsta s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso; retorične figure; kontrastivna analiza besedil v angleščini in slovenščini.
Medjezikovno posredovanje: Različni metodološk pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenskem jeziku: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd.
Analiza prevodov in izhodiščnih besedil 
Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov 
Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo

Temeljna literatura

A.Grad, R Škerlj, N. Vitorovič (1995) Veliki angleško-slovenski slovar, Ljubljana: DZTPS.
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997
Alan Duff (1989) Translation, Oxford University Press, 
Benson, Morton, Benson, Evelyn and Ilson, Robert. (1997). The BBI Dictionary of English Word Combinations. Revised edition. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Carter, Ronald. (1998). Vocabulary. Applied Linguistic Perspectives. Second Edition. London and New York: Routledge.
Moon, Rosamund. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford: Clarendon Press.
Sinclair, John. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:
Idiomatika in stilistika angleškega jezika: medletno ocenjevanje –  seminarsko nalogo (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene.
Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino II: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene. 
Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.