Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za delo s slovarji.
2. Kompetence za razčlenjevanje, povzemanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku. 
3. Pridobivanje osnovnih kompetenc za tvorjenje besedil v francoskem jeziku.
4. Pridobivanje osnovnih kompetenc za razumevanje splošnih besedil v francoščini.
5. Seznanjanje z osnovnimi zakonitostmi prevajanja.

Vsebina

Predmet sestavljata iz dva podpredmeta: 
a) Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika
Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje
Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju tvorjenja besedil v slovenščini in francoščini in prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino.

 Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika: klasifikacija in kontrastivna tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov" z medjezikovnega in medkulturnega vidika , usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki: 
Obvezni: 
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991. 
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
5. Molinier G. 1986. Eléments de stylistique française, Pariz: PUF.

Priporočljivi:
5. Genouvrier, E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:
Idiomatika in stilistika francoskega jezika: seminar in končni izpit (40% - 60%) – skupaj 50 % končne ocene.
Medjezikovno posredovanje iz francoščina v slovenščino: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene . Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.