Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Študenti v sklopu Besedotvorje spoznajo osnove nemškega besedotvorja, poglavitne besedotvorne postopke ter raznolikost v pomenu nekaterih pred- in pripon. Pri tem še posebej spoznajo tiste besedotvorne vzorce, ki so v nemščini zelo pogosti, v slovenščini pa precej neproduktivni. Izpostavljeni so problemi in nakazane možne rešitve slovenjenja. Na podlagi pridobljenega znanja so študentje sposobni bolje in lažje razumeti pomen nemških besed, kar je še posebej pomembno pri prevajanju. Poznavanje nastanka besed in njihovega pomena pa je nedvomno pomembno tudi pri vsakovrstni ustni ali pisni obliki komunikacije v nemškem jeziku.

Študenti se v sklopu Idiomatika in stilistika seznanijo z osnovnimi teoretičnimi pojmi in kriteriji za določanje frazeoleksemov in njihovo razvrščanje. Spoznajo samostalniške in glagolske frazeološke besedne zveze v nemškem jeziku ter pregovore in njihov pomen. Frazeme prepoznavajo v različnih komunikacijskih situacijah in kontekstih, jih zbirajo in opredeljujejo ter na podlagi primerjav z ekvivalentnimi frazemi iz maternega jezika poglabljajo svojo frazeološko jezikovno izraznost v obeh jezikih. Študenti uzavestijo pojma slog in stilistika, ki igrata v prevajalstvu pomembno vlogo ter spoznajo medjezikovne in medkulturne razlike v različnih besedilnih vrstah.
Pri sklopu Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino študentke in študentje pridobijo osnovne prevajalske kompetence.

Vsebina

Predmet se deli na dva  podpredmeta; študenti izberejo
ali
a) prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika 
ALI
a) prevodno usmerjeno idiomatiko in stilistiko nemškega jezika.

IN

b) Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino je obvezni sklop.

Prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika:
- pomen besedotvorja in povezava predmeta z drugimi jezikoslovnimi predmeti (še zlasti leksikologijo), 
- vrste morfemov in njihov pomen,
- arbitrarnost in motivacija, tipi motivacije,
- priložnostne tvorjenke v nemškem in kontrastivno tudi v slovenskem jeziku,
- besedotvorne vrste in modeli,
- besedotvorje samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.
Celoten predmet je naravnan prevodno, pri čemer študente pri besedotvornih pojavih in zakonitostih tvorjenja besed v nemškem jeziku opozarjamo na ustreznice v slovenščini oz. na možnosti slovenjenja nemških struktur.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika: klasifikacija in kontrastivna tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov" z medjezikovnega in medkulturnega vidika , usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso.

Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino:
Študentke in študentje pri vajah iz medjezikovnega posredovanja nadgrajujejo znanje iz prvega letnika, analizirajo zahtevnejša splošna besedila, pišejo izčrpnejše povzetke ter se seznanijo z osnovnimi metodami prevajalske prakse ter že prevajajo lažja besedila.

Temeljna literatura

- Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. Durchgesehene und ergänzte Auflage. Tübingen: Niemeyer. 
- Herzog, Annelies/Michel, Arthur/Riedel, Herbert (1993): Idiomatische Redewendungen von A bis Z. Leipzig et. al.: Langenscheidt.
- Hessky, Regina/Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Eiselt, Marianne; Eppert, Franz (1997): Den Nagel auf den Kopf treffen! Frankfurt/Main: Diesterweg.
- Jenko, Elizabeta M. (1996): Sich auf die Socken machen/Vzeti pot pod noge. Deutsch-slowenisches Wörterbuch der Redewendungen Celovec: Drava.
- Frey, Christa et al. (1988): Sprichwörter für Ausländer. Leipzig: Enzyklopädie.
- Fleischer, Wolfgang (1996): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Frankfurt/Main: P. Lang.
- Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt/Main: Haag und Herchen Verlag.
- Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul, Schmitt, Peter A. (ur.) (1998): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
- Nord, Christiane (1988): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Nord, Christiane (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen: am Beispiel von Titeln und Überschriften. Tübingen: Francke.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. 
- Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. 
- Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
- Duden, Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim. Dudenverlag. 
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka, s kontrastivnim prikazom vsebin, izdelani za potrebe prevajalcev. / Handouts prepared by the teacher with contrastive material created for translators' needs.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje l.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen  obeh sklopov (Prevodno usmerjenega besedotvorja nemškega jezika ALI Prevodno usmerjene idiomatike in stilistike nemškega jezika
IN Medjezikovnega posredovanja iz nemščine v slovenščino). 

Ocene iz posameznih sklopov so:

- Prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika: izpit (60 % končne ocene) ALI
- Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika: seminarska naloga in izpit (skupaj 60 % končne ocene) IN
- Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino: medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 40 % končne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.