Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza

Nosilka in izvajalka: Ada Gruntar Jermol

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Opozarjanje študentov na podobnosti, predvsem pa na razlike med nemščino in slovenščino. 
2. Poskušamo se izogibati negativnemu vplivu maternega jezika na tuji jezik in tako govoriti in pisati v obeh jezikih čim pravilneje. 
3. Razvijanje sposobnosti uspešnega soočanja s posameznimi prevajalskimi problemi. 
4. Razvijanje sposobnosti za kvalitetno reševanje prevajalskih nalog.
5. Razvijanje kompetenc za tvorjenje besedil v ciljnem jeziku v skladu s ciljnimi normami.

Vsebina

Poglobitev znanja s področja besediloslovja in pragmatike s poudarkom na sobesedilu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu. 
Analiza različnih besedilnih vrst, s poudarkom na posebnostih kot so:
- priložnostne tvorjenke in njihovo prevajanje;
- konvencije v izbranih besedilnih vrstah (npr. vabilo, pogodba itn.);
- nemške tvorjenke s sufiksoidi in njihov prevod v slovenščino;
- kulturna specifika izbranih besedil (npr. primerjava komentarja v časopisu v originalu in njegovega prevoda),
- raba zaimkov v nemščini in slovenščini; raba nedoločnih zaimkov v strokovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih in njihova funkcija;
- funkcija členkov in njihovo prevajanje;
- raba časov v nemščini in slovenščini;
- kolokacije v splošnem in strokovnem besedilu in posebnosti pri prevajanju le-teh;
- negacija pri izbranih skupinah glagolov in časovnih podrednih veznikih 
- razlike med nemščino in slovenščino;
- funkcija pasiva v neleposlovnih in leposlovnih besedilih;
- emocionalnost v neleposlovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih.

Temeljna literatura

Gansel, Christina/Jürgens, Frank (2009): Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung. 3., unveränderte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Göpferich, Susanne (1995): Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie - Kontrastierung - Translation. Forum für Fachsprachenforschung, 27. Gunter Narr Verlag, 1995
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1996): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 17. Aufl. Leipzig (etc.): Langenscheidt. 
Nord, Christiane (2009): Textanalyse und Übersetzen. 4., überarbeitete Auflage. Tübingen: Julius Groos Verlag.
Reinart, Sylvia (2009): Kulturspezifik in der Fachübersetzung. Forum für Fachsprachenforschung, 88. Berlin: Frank & Timme. 
Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
Zhao, Jin (2008): Interkulturalität von Textsortenkonventionen. Forum für Fachsprachenforschung, 79. Berlin: Frank & Timme.     

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje področja raziskovanja nemško-slovenske kontrastivne analize in pomembnosti izsledkov za uspešno tvorjenje besedil pri prevajanju.
Znanje o posebnostih analize nemških in slovenskih besedil in o izbiri ustreznih postopkov pri prevajanju ali tvorjenju besedil v obeh jezikih.
Razumevanje postopkov tvorjenja različnih besedilnih vrst v nemškem in slovenskem jeziku ob upoštevanju osnovnih pragmatičnih načel tvorjenja in razumevanja diskurza.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Sprotno delo med semestrom (predstavitve, domače naloge) = 40% končne ocene, izpit ob koncu semestra = 60% končne ocene.  
Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.