Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I

Nosilka in izvajalka: Neža Pisanski Peterlin (Izvajalka: Nataša Hirci)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1.  kompetence za razumevanje in diskurzno analizo specifičnih angleških besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in kulture angleškega govornega področja; 
3. visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja angleških besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
4. kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju; 
7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v angleščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v angleškem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v obravnavanih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. Predmet se osredotoča na običajne, manj specializirane žanre.

Temeljna literatura

de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana.
Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press.
Goatly, A. 2000. Critical Reading and Writing. London/New York: Routledge.
Halliday, Hasan. 1976. Cohesion in English. London/New York: Longman.
McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
Pope, R. 1998. The English Studies Book. London/New York: Routledge.
Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge.
Thorne, S. 2008. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Znanje o temeljih diskurzne analize in tvorjenja besedil v angleščini; poznavanje temeljnih retoričnih značilnosti različnih žanrov.

Razumevanje temeljnih strategij, ki se uporabljajo pri procesu pisanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Seminarska naloga z zagovorom.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.