Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II

Nosilka in izvajalka: Neža Pisanski Peterlin (Izvajalka: Nataša Hirci)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Pri predmetu študentje razvijejo:
1.  kompetence za razumevanje in diskurzno analizo specifičnih angleških besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in kulture angleškega govornega področja; 
3. visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja angleških besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
4. kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju;
7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v angleščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v angleškem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in značilnosti izbranih žanrov.  Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v izbranih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. Predmet se osredotoča na specializirane žanre.

Temeljna literatura

de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana.
Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press.
Goatly, A. 2000. Critical Reading and Writing. London/New York: Routledge.
Halliday, Hasan. 1976. Cohesion in English. London/New York: Longman.
McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
Pope, R. 1998. The English Studies Book. London/New York: Routledge.
Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge.
Thorne, S. 1997. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.
Predhodni vpis v predmet Angleški jezik: Tvorjenje besedil I.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljih diskurzne analize in tvorjenja besedil v angleščini; poznavanje temeljnih retoričnih značilnosti različnih žanrov.
Razumevanje temeljnih strategij, ki se uporabljajo pri procesu pisanja. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Zaključni izpit.
Izpit obsega snov predelano pri predmetih Angleški jezik: Tvorjenje besedil I in Angleški jezik: Tvorjenje besedil II.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.