Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Nosilka in izvajalka: Sonia Vaupot

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1.  kompetence za razumevanje in diskurzivno analizo specifičnih francoskih besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in kulture francoskega govornega področja; 
3. visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja francoskih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika;
4. kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju; 
7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v francoščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v obravnavanih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. 

Temeljna literatura

Amossy R., L’Argumentation dans le discours. Paris : Nathan Université 2000 
Ballabriga, M. (éd.), Analyse des discours : types et genres : communication et interprétation. Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2002
Bally C., Traité de stylistique française. Genève, Librairie de l'université, 1970
Bellenger L., L'expression orale. Que sais-je ?, Paris : PUF, 1979
Calas F., Cohérence et discours. Paris :  PU Paris-Sorbonne, 2006
Maingueneau D., Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Paris, Hachette, 1976
Moirand S., Situations d'écrit, Paris : CLÉ International, 1979 
Molinié G., Eléments de stylistique française. Paris, PUF, 1986

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljih diskurzivne analize in tvorjenja besedil v francoščini; poznavanje temeljnih retoričnih značilnosti različnih žanrov.
Razumevanje temeljnih strategij, ki se uporabljajo pri procesu pisanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
Pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.